Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Move 2 Miracles Academy
Datum 1 juli 2013. Versie 1.0

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen de Consumentenbond en de branchevereniging NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2010.

Move 2 Miracles Academy is geen lid van bovengenoemde branchevereniging maar heeft zich apart bij de Geschillencommissie voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Stichting Geschillencommissies geregistreerd. In het kader van die registratie zijn met de SGC bindende afspraken gemaakt over de nakoming van de uitspraken van de commissie.

Artikel 1 – Definities

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, dit is wettelijk erkend diploma.
Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving. Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing.
Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals
schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
Move 2 Miracles Academy: Rechtspersoon die geen lid is van NRTO en een educatieve dienst levert.
Opdrachtgever: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van Move 2 Miracles Academy afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Move 2 Miracles Academy en de opdrachtgever met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3 – Aanbod

1. Move 2 Miracles Academy brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
– de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– wanneer de educatieve dienst start;
– de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling;
– de duur van de overeenkomst,

b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de levertijd van lesmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Move 2 Miracles Academy

5. Move 2 Miracles Academy mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de opdrachtgever zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van Move 2 Miracles Academy, inclusief het bezoekadres van de vestiging van Move 2 Miracles Academy;
b. het recht van de opdrachtgever de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Move 2 Miracles Academy via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Move 2 Miracles Academy een elektronische bevestiging naar de opdrachtgever; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Move 2 Miracles Academy kan de opdrachtgever de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de opdrachtgever ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- e. bij annulering korter dan één week voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-

2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs waarin meerdere trainingen of trainingsdata zijn opgenomen geldt als datum van aanvang van het contactonderwijs de datum van de eerste training na het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 6 – Beëindiging of wijziging van de overeenkomst

1. De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
2. Gedurende zeven werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn zeven werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de opdrachtgever een termijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de opdrachtgever in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de opdrachtgever eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de opdrachtgever. Het terugzenden geschiedt voor risico van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de opdrachtgever een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan de opdrachtgever van rechtswege ontbonden.
7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de opdrachtgever is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de training of het seminar een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de training of het seminar de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering

1. Inhoud van trainingen en seminars
De inhoud van het seminar of de training zal de onderwerpen omvatten die in het aanbod zijn opgenomen.
2. Move 2 Miracles Academy levert het van toepassing zijnde lesmateriaal tijdig aan de opdrachtgever. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit

1. Move 2 Miracles Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Het geleverde lesmateriaal beantwoordt aan de overeenkomst en bezit de eigenschappen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Move 2 Miracles Academy aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Move 2 Miracles Academy mag van de opdrachtgever verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De opdrachtgever kan door Move 2 Miracles Academy tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Move 2 Miracles Academy, of een door haar gemachtigde, zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Move 2 Miracles Academy gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal Move 2 Miracles Academy het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Move 2 Miracles Academy heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Move 2 Miracles Academy

1. Voor zover Move 2 Miracles Academy toerekenbaar tekortschiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Move 2 Miracles Academy voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
2. De aansprakelijkheid van Move 2 Miracles Academy voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Move 2 Miracles Academy, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

1. Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Move 2 Miracles Academy, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Move 2 Miracles Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de trainingen en seminars worden door Move 2 Miracles Academy beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Move 2 Miracles Academy per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Move 2 Miracles Academy, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen opdrachtgever en Move 2 Miracles Academy over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Move 2 Miracles Academy te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de opdrachtgever als door Move 2 Miracles Academy aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij Move 2 Miracles Academy heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Move 2 Miracles Academy aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer Move 2 Miracles Academy een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Move 2 Miracles Academy dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 17 – Wijziging

NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Algemene voorwaarden M2M – opleidingen PDF